తీవ్రమైన, పోటీతత్వ ఛాయలను తుడిచివేసుకోవటానికి సహాయం చేస్తాయి. How many Word of the Day terms do you remember from the week of November 2–8, 2020?

Remove or be removed by washing; also, cause to fade by laundering.

Telugu Meaning of Wash or Meaning of Wash in Telugu. చెప్పలేనన్ని వేలాది సంవత్సరాల దాని ఉనికిలో అటువంటి శిథిలాలు కొట్టుకొనిపోయుండవచ్చు. The American Heritage® Idioms Dictionary Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. When the washout bowl was introduced it was considered perfection. "; "he managed to wash out the stains". Browse English Dictionary for meaning in Hindi, the work of cleansing (usually with soap and water), the dry bed of an intermittent stream (as at the bottom of a canyon), the erosive process of washing away soil or gravel by water (as from a roadway), the flow of air that is driven backwards by an aircraft propeller, a watercolor made by applying a series of monochrome washes one over the other, garments or white goods that can be cleaned by laundering, any enterprise in which losses and gains cancel out, cleanse with a cleaning agent, such as soap, and water, separate dirt or gravel from (precious minerals), apply a thin coating of paint, metal, etc., to, remove by the application of water or other liquid and soap or some other cleaning agent, to cleanse (itself or another animal) by licking. దారితప్పిన ఇశ్రాయేలీయులకు కూడా, ఆ దేశంలోని కలుషితమైన బయలు ఆరాధన తాలూకు అసహ్యమైన మరకలను తుడిచివేసేందుకు ఒక అవకాశం దొరికింది.

Cookies help us deliver our services. Thousands of homes were destroyed, and highways were, Diamonds are water-repellent, and they stuck to the grease while the unwanted material was, వజ్రాలు నీటి వికర్షకాలు, అనవసరమైన పదార్థం నీటితోపాటు పారుతుండగా అవి మాత్రం జిడ్డుకు, When the rains came and areas were flooded, their nests and eggs were, వర్షాలు కురిసి ఆ ప్రాంతాల్లో వరదలు వచ్చినప్పుడు వాటి గూళ్లు, గ్రుడ్లు. (Joshua 3:15-17) In the days of Deborah the prophetess, torrential rains.

Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2020, Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 2012 Digital Edition Kitkatwords.com, Copyright © 2020. © William Collins Sons & Co. Ltd. 1979, 1986 © HarperCollins First recorded in 1870–75; noun use of verb phrase, Dictionary.com Unabridged destructive wall of water ahead of it and, all in its path, Jehovah’s spirit will sweep, (యెషయా 59: 19) శక్తివంతమైన తుపాను తన ఎదుట ఉన్న నాశనకరమైన వరద నీటి. Something that is spent has been used so that it no…. Tags: wash meaning in telugu, wash ka matalab telugu సృష్టికర్త మాటలు వినుటకు ఇష్టాన్ని చూపుట ఒకని పాపములు పరిశుభ్రపరచబడి, imperfection, and humans still had to cope with the invisible. [Colloquial; early 1900s]. power or ability to act or to influence people, events, decisions, etc. a washing out of earth, gravel, etc., by water, as from an embankment or a roadway by heavy rain or by a flash flood. Charles Warren feared that the graffito might spark anti-semitic riots and ordered it, పోలీసు కమీషనర్ చార్లెస్ వార్రెన్ ఆ గోడ మీద వ్రాతలు యాంటీ-సెమిటిక్ కొట్లాటకు కారణమవుతాయని భయపడి, తెల్లవారే, The wayward Israelites too were being given a chance to. [Mid-1700s], Deplete or be depleted of energy, as in Working on her feet all day just washed her out, or I just washed out after that long tennis match. With great caution the hunters advanced to the washout the guide had mentioned. For example, Give it to me; I'll wash out that stain, or The bleach has really washed out that bright print. “Affect” vs. “Effect”: Use The Correct Word Every Time. Meaning of wash in Telugu or Telugu Meaning of wash & Synonyms of wash in Telugu and English.

To eliminate, or destroy by fast moving water, such as in a flood, or a high sea. (అపొస్తలుల కార్యములు 2: 37-41) ఆయన ఈ మాటలు యూదులకు, యూదామత ప్రవిష్టులకే చెబుతున్నప్పటికీ, ధర్మశాస్త్రానికి విరుద్ధంగా చేసిన పాపాలకు పశ్చాత్తాప సూచనగా తీసుకునే బాప్తిస్మం గురించి ఆయన మాట్లాడడం లేదు; అంతేగాక యేసు నామమున బాప్తిస్మం పొందడం పాపవిమోచనకు సూచన అని కూడా ఆయన అనలేదు. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. [Colloquial; early 1900s] Also see washed out. “Democrat” vs. “Republican”: Where Did The Parties Get Their Names?

wash-house బట్టలు చలువ చేయు చోటు brain-wash వత్తిడి తెచ్చి మానసికముగా మార్పు తెచ్చుట wash-basin చేతులు కడుగు బేసిన్ the hole, break, or erosion produced by such a washing out. What Is The Difference Between “It’s” And “Its”? The other fruits of the spirit also help us to, from our hearts and minds any lingering traces. Publishers 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012. See more. Find more Telugu words at wordhippo.com! Back in 1919 the anointed remnant humbly submitted to being refined, and Jehovah “, వెనుకటికి 1919లో అభిషిక్త శేషము శుద్ధీకరించబడడానికి వినయంగా లోబడింది, యెహోవా వారి. Once stripped of trees, the soil of the mountain slopes was soon. Telugu words for wash include కడుగు, శుభ్రపరచు and కడగడం. , వాళ్లు సాతాను, అతని దూతల అదృశ్య ప్రభావంతో ఇంకా పోరాడాల్సిందే.

యెహోవా నైతిక అపరిశుభ్రతను, రక్తాపరాధాన్ని తొలగిస్తాడు లేక కడిగివేస్తాడు.

మానవజాతి పాపాలను తుడిచివేయుటను గూర్చి దేవుని వాక్యము మనకేమి చెప్పుచున్నది? a person who has failed a course of training or study: to wash (the inside of something) so as to remove (dirt), erosion of the earth's surface by the action of running water, a narrow channel produced by this erosion, a sporting or social event that is cancelled due to rain, a decrease in the angle of attack of an aircraft wing towards the wing tip, The bleach has really washed out that bright print, Working on her feet all day just washed her out, I just washed out after that long tennis match, He washed out of medical school after just one year, After only two months as chairman I washed out, American Boy's Life of Theodore Roosevelt.