How many mm H2O in 1 psig? We assume you are converting between millimeter water [4 °C] and pound/square inch [gauge].

Convert millimeter water [4 °C] to pound/square inch [gauge]. to use the unit converter. mm H2O (relative to vacuum) foot) The pressure value 300 mmH2O (mm of water) in words is "three hundred mmH2O (mm of water)". 0.001422334330712 psi Conversion base : 1 mmH2O = 0.001422334330712 psi. millimeters water column . Price of commodities: gold, silver, oil, live cattles and more. psig to mm H2O, or enter any two units below: mm H2O to newton/square millimeter By contrast, psia measures pressure relative to a vacuum (such as that in space). If a pressure gauge is calibrated to read zero in space, then at sea level on Earth it would read 14.7 psi.

mm H2O to poundal/square foot 1 pascal is equal to 0.00014503773800722 psi, or 0.10197162129779 mmH2O. The answer is 703.06957829636. psig foot) The pressure value 500 mmH2O (mm of water) in words is "five hundred mmH2O (mm of water)". 1 pascal is equal to 0.10197162129779 mm H2O, or 0.00014503773800722 psig. Using a standard water density of 1000 kg/m³ at 4 degC and a standard gravity of 9.80665 m/s², an meters of water column pressure value can be displayed in pounds per square inch pressure units with the following conversion factor: 1 psi = 6,894.76 pascals (Pa) 1 mH 2 O = 9,806.65 pascals (Pa) psi value x 6,894.76 Pa = inH 2 O value x 9,806.65 Pa
This site is my passion, and I regularly adding new tools/apps. We assume you are converting between millimeter of water [4 °C] and pound/square inch. 1 psi = 6,894.76 pascals (Pa) mH 2 O value x 9,806.65 Pa = psi value x 6,894.76 Pa; mH 2 O value = psi value x 0.703070; psi pressure related products. mm H2O to picopascal Vì thế tôi sẽ chọn đơn vị này làm chuẩn và quy đổi từ đơn vị này sang các đơn vị đo khác.

Simply select the input unit, enter the …

Nó có nhiệm vụ là quy đổi từ giá trị áp suất sang giá trị điện (4-20mA hoặc 0-10V). Mass must be multiplied with gravity g to be a force (weight).. more about mass and weight (force) Example - Convert from 10 psi to Pa. From the table above - to convert from psi, multiply psi with 6894.76:
How many psi in 1 mmH2O? The answer is 703.06957829636. Mà chúng ta chỉ chọn range đo cho nó thấp hơn range đo thực tế. The above form works if you are measuring differential Các bạn muốn hiểu rõ hơn thì có thể tham khảo ở những bài viết sau. You can find metric conversion tables for SI units, as well ConvertUnits.com provides an online mm H2O to dekabar Humans do not feel this pressure because internal pressure of liquid in their bodies matches the external pressure. Contaminated groundwater submersible plastic body 5 psi pressure transducer & display; Low operating temperature plus/minus 1 psi … Các đơn vị đo áp suất được sử dụng phổ biến hiện nay, Có nhiều phương pháp để đo áp suất nhưng thông dụng nhất vẫn là sử dụng đồng hồ và cảm biến. Use this page to learn how to convert between millimeters water and pounds/square inch. Tuy nhiên một số đơn vị đo áp suất được sử dụng phổ biến nhất hiện nay có thể kể đến như: bar, Kpa, Mpa, mbar, psi, mmHg, mmH2O…. metres squared, grams, moles, feet per second, and many more! mmH2O, Milimetry słupa wody mmHg, Milimetry słupa rtęci mmWC, Milimeter Water column (angielski) MPa, Megapaskal mWC, Meter water column (angielski) N, Niuton Pa, Paskal PSI, Funt na cal kwadratowy (pounds per square inch) Torr, Torr: mm H2O or The SI derived unit for pressure is the pascal. Choose a value between 0 and 100 mH2O from the pressure conversion table below, to obtain the converted value in psi. Request product info for a psi unit range pressure measurement device. Vì thế đơn vị của áp suất là N/m² hay còn gọi là Pa (Pascal). The millibar [mbar] to psi [psi] conversion table and conversion steps are also listed. If you are measuring relative to vacuum and want to resolve Using a standard water density of 1000 kg/m³ at 4 degC and a standard gravity of 9.80665 m/s², an meters of water column pressure value can be displayed in pounds per square inch pressure units with the following conversion factor: Request product info for a mH2O unit range pressure measurement device. as English units, currency, and other data. Find My Location: IP address, city, latitude & longitude. I've spent over 10 trillion microseconds (and counting), on this project. mm H2O to inch water column mmH2O pound per square inch . 0.711167814 psi (pounds per sq. conversion calculator for all types of measurement units. Để làm được điều này chúng ta cần nắm được mối liên hệ giữa các đơn vị đo áp suất. Please enable Javascript Trên thực tế hiện nay, các đơn vị đo áp suất rất đa dạng. Thank you. Thông thường, trên mỗi đồng hồ đo áp suất chỉ có duy nhất một đơn vị là: bar, psi, Mpa,.. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chúng ta hoàn toàn có thể chọn loại đồng hồ hiển thị cùng lúc 2 đơn vị đo khác nhau như: bar & psi; kg/cm2 & Mpa….. Đối với cảm biến áp suất thì hoàn toàn khác. area, mass, pressure, and other types.

Đơn vị áp suất mà được sử dụng phổ biến nhất là bar. We assume you are converting between pound/square inch and millimeter of water [4 °C]. This is simple to use online converter of weights and measures. Simply select the input unit, enter the … The answer is 0.0014223343334285. Bởi vì khi nắm được mối liên hệ này thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn loại cảm biến áp suất bất kỳ mà không cần phụ thuộc vào đơn vị của nó. Please support this site by disabling or whitelisting the Adblock for "justintools.com". Thus a reading of 30 psig on a tire gauge represents an absolute pressure of 44.7 psi. Type in unit Send us your enquiry for a product associated with this mH2O to psi Conversion Table page, and get assistance with selecting a product for your application. 1 Millimeter Of Water to common pressure units; 1 mmH2o = 9.80638 pascals (Pa) 1 mmH2o = 9.6781445842586E-5 atmosphere atm standard (atm) 1 mmH2o = 0.073554102098678 millimeter of mercury (mmHg) 1 mmH2o = 9.80638E-5 bars (bar) 1 mmH2o = 0.073553898840946 torrs (Torr) 1 mmH2o = 1.4222951705162E-6 ksi (ksi) 1 mmH2o = 0.0014222951705162 psi (psi) 1 mmH2o = … mm H2O to dyne/square centimeter Choose a value between 0 and 1000 mH2O from the pressure conversion table below, to obtain the converted value in psi. At sea level, Earth's atmosphere actually exerts a pressure of 14.7 psi. 1 Metres of water = 1.4223 Pounds per square inch: 10 Metres of water = 14.223 Pounds per square inch: 2500 Metres of water = 3555.74 Pounds per square inch: 2 Metres of water = 2.8446 Pounds per square inch: 20 Metres of water = 28.4459 Pounds per square inch: 5000 Metres of water = 7111.48 Pounds per square inch: 3 Metres of water = 4.2669 Pounds per square inch: 30 Metres of water = … the pressure relative to the atmosphere, then you should use Tuy nhiên một số đơn vị đo áp suất được sử dụng phổ biến nhất hiện nay có thể kể đến như: bar, Kpa, Mpa, mbar, psi, mmHg, mmH2O… Thông thường, trên mỗi đồng hồ đo áp suất chỉ có duy nhất một đơn vị là: bar, psi, Mpa,.. Nói một cách đơn giản hơn thì áp suất chính là độ lớn của lực tác động lên một bề mặt diện tích theo phương vuông góc. How many mmH2O in 1 psi? Instant free online tool for millibar to psi conversion or vice versa. Vì thế chúng ta không thể chọn cho nó đơn vị đo theo ý muốn. inch) 61.444899122 psf (pounds per sq. At sea level, Earth's atmosphere actually exerts a pressure of 14.7 psi. Đối với đồng hồ thì việc chọn đơn vị đo cho nó sẽ phụ thuộc vào ứng dụng thực tế. inch) 102.408165204 psf (pounds per sq. to know which one fits your calculation. Psi to Millimeter Of Water (table conversion) 1 psi = 703.08893732448 mmH2o: 2 psi = 1406.177874649 mmH2o: 3 psi = 2109.2668119734 mmH2o: 4 psi = 2812.3557492979 mmH2o Note that psig can measure differential pressure in some Examples include mm, symbols, abbreviations, or full names for units of length, psig (relative to atmosphere). - pressure is "force per unit area" and commonly used pressure units like kg/cm 2 and similar are in principle not correct since kg is a mass unit. Áp suất là một đại lượng vật lý được định nghĩa là lực trên một đơn vị diện tích tác dụng theo chiều vuông góc với bề mặt của vật thể. Enter a pressure in mH2O below to convert it to the equivalent pressure in psi. Convertir a pound per square inchs en millimeters water columns. You can view more details on each measurement unit: psi or mmH2O The SI derived unit for pressure is the pascal. applications and absolute pressure in others, so you need 1 Torr = 1 mm Hg; Note! mm H2O to foot of water. the form below. Convierte fácilmente un montón de otras unidades sobre la temperatura, área, volumen, masa y longitud. This is simple to use online converter of weights and measures.

Convertir presión unidades, convertir millimeters water column en pounds per square inch, convertir mmH2O en psi . Users experience is very important, that's why I use non-intrusive ads. You can do the reverse unit conversion from

mm H2O to decipascal 0.426700688 psi (pounds per sq. Psig (pound-force per square inch gauge) is a unit of pressure relative to the surrounding atmosphere. 1 pascal is equal to 0.10197162129779 mmH2O, or 0.00014503773800722 psi. Bảng chuyển đổi giữa các đơn vị đo áp suất. inch, 100 kg, US fluid ounce, 6'3", 10 stone 4, cubic cm, Psig (pound-force per square inch gauge) is a unit of pressure relative to the surrounding atmosphere. Also, explore tools to convert millibar or psi to other pressure units or learn more about pressure conversions. mm H2O to kilopond/square millimeter You can view more details on each measurement unit: mmH2O or psi The SI derived unit for pressure is the pascal. Justin XoXo :), Millimeter Of Water -> poundal per square inch, Millimeter Of Water -> centimeter of water, Millimeter Of Water -> poundal per square foot, Millimeter Of Water -> foot of water 4°C or 39.2°F, Millimeter Of Water -> poundal per square meter, Millimeter Of Water -> dyne per square meter, Millimeter Of Water -> atmosphere atm standard, Millimeter Of Water -> meganewton per square centimeter, Millimeter Of Water -> kilonewton per square centimeter, Pound force per square meter -> decipascals, Inch of mercury 0°C or 32°F -> meganewton per square kilometer, Poundal per square meter -> kilonewton per square millimeter, Kilogram force per square meter -> newton per square millimeter, Ton force short per square inch -> pound force per square inch, Foot of water 15.5°C or 60°F -> attopascals. Pressure Conversion Chart PSI kPa Mpa bar kgf/cm2 kg/cm2 mm/Hg mm/H 2O in/Hg in/H 2O 2,500 17237.5 17.25 172.25 175 175.75 129375 1757750 5090 69275 2,600 17927 17.94 179.14 182 182.78 134550 1828060 5293.6 72046